วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

สัปดาห์ที่ 1 พื้นฐานการสร้างเว็บ Download คลิกที่นี่

สัปดาห์ที่ 2 การติดตั้งและเรียกใช้ Dreamwaver Download คลิกที่นี่


สัปดาห์/วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
จำนวนคาบ
1
1.องค์ประกอบของ www
2. เข้าใจ Browser
3. เริ่มต้นการสร้างเว็บเพจ
4. ภาษา HTML
5. โครงสร้างภาษา HTML
6. คำสั่งในการกำหนดโครงสร้างหลัก
6
2
1. ชุดโปรแกรม Dreamwaver ความต้องการของระบบ
2. ระบบของโปรแกรม
3. การติดตั้งโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์
4. การเรียกใช้งาน Dreamweaver
6
3
1.องค์ประกอบของหน้าเว็บเพจ
พาเนล Properties status Bar
2.การปรับขนาดหน้าต่าง
3.การจัดการและใช้งานพาเนล
6
4
1. ไซต์ คืออะไร
2. ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์
3. การวางแผนเพื่อสร้างเว็บไซต์
4. การจัดตั้งโลคอลไซต์
5. การจัดการไซต์ด้วย Panel
6. การใส่สีพื้นหลัง
7. การบันทึกไฟล์เว็บเพจ
6
5
1. การตั้งค่าภาษาไทย
2. การพิมพ์เนื้อหา
3. การจัดรูปแบบอักษร
4. การจัดย่อหน้า
5. การใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
6. การแทรกช่องว่างเพื่อเว้นวรรค
7. การใส่อักขระพิเศษ
8. การใส่วันที่ การใส่เส้นคั่นของแนวนอน
4
6
สอบ
2
7
1. ชนิดรูปภาพ
2. การจัดเตรียมไฟล์รูปภาพ
3. การใส่รูปภาพในเว็บเพจ
4. การปรับขนาดของรูปภาพ
5. การจัดวางตำแหน่งรูปภาพ
6. การใส่กรอบรูปภาพ
7. การตั้งชื่อรูปภาพ
8. การใส่ภาพเป็นพื้นหลัง
4
8
1. การสร้างตาราง
2. การพิมพ์ข้อความใส่ตาราง
3. การปรับขนาดโครงสร้างตาราง
4. การเรียงข้อมูลในตาราง
5. การรวมเซลล์
6. การทำตารางซ้อนตาราง
7. การนำเข้าข้อมูลในตาราง
8
9
1. การเชื่อมโยงเว็บเพจ ภายใน
2. การเชื่อมโยงเว็บเพจ ภายนอก
3. การเชื่อมโยงไปยังอีเมลล์
4. การเชื่อมโยงด้วย Site Map
10
10
1. เฟรม, เฟรมเซ็ต
2.การสร้างเฟรม
3.การบันทึกเฟรมละเฟรมเซ็ต
4.การปรับแต่งเฟรม
10
11
สอบ
2
รวม
64